Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamace musí být vždy uplatněna v reklamačním oddělení prodávajícího.

Délka záruky na zboží zakoupené u prodávajícího pro koncového zákazníka je vždy minimálně 24 měsíců. Délka záruky pro firmy je smluvní a řídí se zárukami výrobců předmětného zboží.
Délka záruky na zboží je v okamžiku realizace nákupu vždy zveřejněna v platném ceníku, dodacím a záručním listu, případně samostatně na záručním listu.

Záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) začíná běžet nová záruční lhůta. Kupující obdrží reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

Prodávající vyřizuje standardní reklamace do 5-ti pracovních dnů (ostatní nejpozději do 30-ti kalendářních dnů) ode dne přijetí vadného zboží v reklamačním oddělení prodávajícího.
Náklady spojené s vyřízením reklamace nejsou předmětem záruky. Jedná se zejména o přepravní náklady směrem od kupujícího. Přepravní náklady směrem zpět ke kupujícímu hradí prodávající, avšak pouze v případě oprávněné reklamace.

Informace o technických parametrech, výbavě a kompletnosti dodávaných produktů prodávajícím se v případě rozdílů řídí výhradně podle originálních popisů o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udaných výrobcem a nejsou důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

Zánik nároku na uplatnění záruky

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí, pro které byl výrobek určen výrobcem.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Hardware komponenty musí být instalovány pouze kvalifikovanou osobou. Vyžádejte si doklad o instalaci pro případnou reklamaci.
 • Mechanické poškození.
 • Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software. Softwarové problémy řešte nejdříve s Vaším dodavatelem programu.
 • Použitím neoriginálního spotřebního materiálu.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
 • Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

Práva kupujícího

Práva kupujícího se řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami.

Povinnosti kupujícího

Kupující má povinnost zboží dodané prodávajícím prohlédnout bezodkladně po přechodu nebezpečí škody na zboží, tzn. po převzetí zboží od prodávajícího. V případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
Kupující má povinnost uplatnit reklamaci u zboží, jemuž je na území České republiky zajišťován autorizovaný servis přímo v těchto autorizovaných servisních střediscích, pokud jsou v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším (prodejce výpočetní techniky má tuto povinnost vždy, bez ohledu na lokaci servisního střediska). V případě, že autorizované servisní středisko provede opravu zboží, reklamace je takto vyřízena. V případě, že autorizované servisní středisko sdělí kupujícímu, že vada je neodstranitelná, je kupující povinen reklamovat vadu u prodávajícího, a to do konce záruční lhůty, prodloužené o dobu, po kterou bylo zboží v autorizovaném servisním středisku. Nebude-li tato lhůta dodržena, reklamace bude jako opožděná odmítnuta.
V případě že spolu se zbožím je kupujícímu dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu, nelze zboží v záruční době reklamovat.
V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat nejpozději do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti prodávajícímu zprávu o tomto rozdílu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
Při převzetí zboží a jeho prohlídce je kupující povinen provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím listě a pokud zjistí rozdíl, kontaktovat nejpozději do druhého pracovního dne prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude uznána jeho případná pozdější reklamace za oprávněnou.
Pokud kupující bude chtít zaslat jakékoliv zboží na reklamaci prodávajícímu, je povinen si nechat předem přidělit tzv. RMA

RMA číslo a postup vyřízení reklamace

RMA číslo je identifikační číslo, které je nutné k započetí reklamačního řízení. Pod tímto číslem může kupující po celou dobu reklamačního řízení sledovat stav konkrétní reklamace.
RMA číslo si může nechat kupující přidělit e-mailem, popř. telefonicky nebo osobně na reklamačním oddělení prodávajícího.
RMA číslo bude kupujícímu poté přiděleno nejpozději do následujícího pracovního dne.
Kupující může také využít možnosti doručit reklamované zboží na reklamační oddělení osobně. RMA číslo mu poté bude přiděleno přímo na místě.

Postup reklamace s přiděleným RMA číslem

Po přidělení RMA čísla doručí kupující zboží prostřednictvím např. spediční firmy nebo České pošty na adresu reklamačního oddělení prodávajícího.
Zásilku je kupující povinen na přepravním obalu výrazně označit nápisem "RMA" v samostatném poli o velikosti minimálně A5 a příslušnými čísly RMA.
Pokud bude v jedné zásilce více reklamovaného zboží, je kupující povinen zřetelně označit RMA číslem jak jednotlivé reklamované zboží uvnitř balíku, tak i všechna RMA čísla zřetelně uvést na přepravním obalu. Zásilka musí obsahovat seznam zboží.
Zboží, které zašle kupující prodávajícímu a nebude mít přiděleno číslo RMA je prodávající oprávněn zaslat zpět kupujícímu na jeho náklady.
Opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na své náklady.
Pokud nebude na RMA číslo do 10 dnů od jeho přidělení zasláno reklamované zboží, přidělené číslo se ruší a je nutno zažádat o nové.
Prodávající je oprávněn přijmout na reklamační řízení pouze kompletní zboží (tzn. včetně kabeláže, ovladačů atp.).
Zboží je možno kupujícímu zpět zaslat přepravní službou DPD nebo Českou poštou.

Odstoupení od kupní smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši 10% z ceny vraceného zboží + náklady vynaložené prodávajícím při prvotní expedici zboží, byť nebyly účtovány. Tímto není dotčeno právo prodávajícího rozhodnout se, zda bude vrácení zboží akceptovat či nikoliv.

Jak odstoupit od smlouvy

Jako kupující máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním na prodejnu v sídle společnosti nebo odesláním na adresu. (zboží odeslané na dobírku nebude kupujícím převzato a bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu tzv. zpozdné ve výši: 10% z ceny zboží za každý den prodlení. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 15 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 15-ti denní lhůty kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající zašle v takovém případě kupujícímu do 15-ti dnů od odeslání výše uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží, a to buď poukazem peněz na adresu nebo převodem na účet kupujícího. Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).

Rozhodnete -li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena.

Odešlete dopis na adresu SEVENOAKS, s.r.o., Na Zájezdu 10, 10100 Praha 10, nebo email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
s textem: 'Odstupuji jednostranně od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).' Datum a podpis.

Zboží doručte.

Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku (zboží odeslané na dobírku nebude kupujícím převzato a bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět), doporučujeme Vám zboží pojistit.

Tato garance se nevztahuje na zboží pořízené na splátky.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy zaniká podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění

 • Pokud bylo zboží odebráno osobně ze skladu prodávajícího.
 • Na software, porušil-li kupující jejich originální obal.
 • Na software, u něhož byly aktivační údaje odeslány kupujícímu elektronickou formou (např. e-mailem)
 • Na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy je prodávající oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení.
 • Storno objednávky ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny.
 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží, v případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky
 • je-li platná cena totožná nebo nižší, než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky
 • Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 • Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád se řídí platným ustanovením Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami a vztahuje se na zboží, jenž bylo kupujícím zakoupeno přímo u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, že zde není uvedeno jinak, řídí se průběh reklamačního řízení oběma výše uvedenými zákony v platném znění.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.
Kupující svou registrací stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu.

Kontaktní údaje reklamačního oddělení

SEVENOAKS, s.r.o.
Záběhlická 1728/75
106 00 Praha 10 - Záběhlice
Tel.: 602 630000
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SEVENOAKS, s.r.o,
Pod višňovkou 1661/37
140 00 Praha 4 - Krč 

Design a Joomla šablonu dodalo cr8.cz